Vedtægter for Ørum og Omegns Forsamlingshus

Navn

1.
Foreningens navn er Ørum og Omegns Forsamlingshus

2.
Foreningens stifter er foreningen Ørum og Omegns forsamlingshus v/foreningens bestyrelse i henhold til generalforsamlingen beslutning af 16. september 1986, ved reassumeret generalforsamling den 27. oktober 1987.

3.
Foreningens Hjemsted

Foreningens hjemsted er Nørre Djurs Kommune
Foreningens værneting er Grenaa ret

Formål

4.
Der er foreningens formål at videreføre driften af Ørum og Omegns Forsamlingshus, således at dette til en hvert tid kan danne en tidssvarende ramme om egnens mødeaktiviteter.

Det er ved opfyldelsen af fornævnte formål ikke hensigten, at drive overskudsgivende virksomhed, udover hvad en eventuel driftmæssig konsolidering og fremtidige anlægsopgaver måtte foreskrive.

Aktiver

5.
Foreningens aktiver andrager ved stiftelsen kr. 233.143,94  TOHUNDREDETRETITRETUSINDEETHUNDREDEFIRTITRE 94 ØRE hvilke fremkommer derved, at foreningen Ørum og Omegns Forsamlingshus v/foreningens bestyrelse i henhold til særskilt overdragelsesdokument pr. dags dato overdrager til foreningen ejendommen matr.nr. 10i og 10k Kni by, Ørum, samt aktiver i øvrigt i henhold til specifikation.

Ejendommen er i den offentlige vurdering pr. 1. april 1985 ansat til kr. 150.000,00 heraf grundværdi kr. 36.800,00.

De med overdragelsen af ejendommen forbundne omkostninger afholdes i det hele af stifteren: Ørum og Omegns Forsamlingshus.

Foreningens drift gennemføres ved hjælp af lejeindtægter, medlemsindskud, evt. medlemskontingenter, frivillige bidrag, gaver eller testamentariske ydelser.

Eventuelt overskud ved driften tilfalder foreningen og vil i passende omfang kunne henlægges til eventuel imødegåelse af fremtidige underskud.

Ingen del af foreningens midler, dens formue eller indtægter kan nogensinde tilbagebetales eller fordres tilbagebetalt af stifteren eller bidragydere, hvilket dog ikke skal være til hinder for, at tilskud kan ydes i form af lån fra stifteren eller andre med krav om tilbagebetaling.

Foreningens bestyrelse skal stedse drage omsorg for, at en likvid formue anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, herunder som indlån i bank, i kasseobligationer, som udlån eller på anden forsvarlig og formålstjenlig måde.

Foreningens værdipapirer skal i videst muligt omfang være noteret på navn og opbevares i depot hos et lokalt pengeinstitut.

Medlemmer

6.
Som medlemmer af foreningen er på stiftelsestidspunktet at anse enhver hidtidig andelshaver og ethvert hidtidigt medlem af det nuværende Ørum og Omegns Forsamlingshus, medmindre det pågældende medlem ved stiftelsen tilkendegiver ikke at ønske medlemskab af foreningen.

Som medlemmer kan endvidere optages enhver, der kan anses at have interesse for foreningens drift og trivsel.

Generalforsamling

7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. maj og indvarsles senest 14 dag forinden enten ved skriftlig indkaldelser til medlemmerne eller gennem bekendtgørelse i lokale blade.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
  5. Valg af revisorer og suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er bortset fra tilfælde hvor vedtægten udtrykkeligt fordre andet – beslutningsdygtig – uden hensyn til de mødendes antal.

Ekstraordinær generalforsamling

8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når foreningens formand, 3 bestyrelsesmedlemmer eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder dette hensigtsmæssig.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når dette skriftligt begæres af 1/3 af foreningens medlemmer til behandling af et bestemt angivet emne.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med det varsel forholdene tillader, dog mindst 7 dag og ikke over 21 dage.

Indkaldelse sker som foran i paragraf 7 anført.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingers afvikling

9.
Generalforsamlinger ledes af den af forsamlingen valgte dirigent

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne på generalforsamlingen og stemmeafgivning.

Dirigenten leder forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen.

I foreningens forhandlingsprotokol lader dirigenten tilførsel ske om det på generalforsamlingen passende, og hans underskrift af protokollen giver det tilførte fuld beviskraft for forsamlingens forhandlinger, valg og beslutninger.

For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflerhed, medmindre vedtægten forskriver andet.

Alle valg og afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning. Det skal dog stå formanden, dirigenten eller 10 fremmødte frit for før eller under afstemningen at forlange skriftlig afstemning.

Bestyrelsen

10.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der skal være myndige og vederhæftige med fuld rådighed over deres bo og bosiddende i Nørre Djurs Kommune.

Bestyrelsen medlemmer er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i forbindelse med hver ordinær generalforsamling, første gang efter lodtrækning.

Herudover vælges 2 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf 1 suppleant er på valg hvert år – første gang efter lodtrækning.

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Ingen i foreningen ansat kan være medlem af dennes bestyrelse.

11.
Bestyrelsen vælger selv sin formand

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede. Over forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør i foreningen må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

12.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og afholder møde, så ofte som formanden måtte ønske det.

Uanset fornævnte kan ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør, forlange, at bestyrelsen indkaldes til behandling af et i indkaldelsen fastsat anliggende.

Bestyrelsen afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Bestyrelsen fastsætter ved det første møde efter hver ordinær generalforsamling størrelsen af medlemsindskud og eventuelt kontingent for det regnskabsår, der indledes den påfølgende 1. januar.

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere forretningsudvalg under angivelse af nærmere beskrevet mandat.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde, samt at årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Er der ansat en direktion, skal denne sørge for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

13.
Bestyrelsen træffer en bestemmelse om formen for foreningens daglige drift og kan ansætte såvel en driftsleder som en eller flere direktører.

Kontrakt med driftsledere og direktører afsluttes af bestyrelsen.

14.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Til erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift at samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura.

Regnskab, revision, overskud

15.
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. Første regnskabsår fra stiftelsesdatoen den 16. september 1986 til 31. december 1987.

Ved regnskabsårets afslutning opgøres regnskabet for det forløbne år og overgives til revision senest den 1. marts.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Revisorerne er valgt for 2 år af gangen, hvoraf 1 revisorer er på valg hvert år.

16.
For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse, og noter.

Efter revisionen er afsluttet, skal revisorer ved påtegning på regnskabet bekræfte at have revideret dette, ligesom revisor i sin revisionspåtegning skal udtale sig om hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal – forsynet med fornævnte påtegninger – være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Vedtægtsændringer, likvidation

17.
Ændringer af nærværende vedtægt, herunder foreningens likvidation, kan gyldigt besluttes på en generalforsamling indkaldt i dette øjemed og i overensstemmelse med vedtægtens paragraf 7, jfr. Paragraf 8 hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmer derfor.

I tilfælde af foreningens likvidation tilfalder en eventuel formue en i lokalområdet i videst mulig omfang tilsvarende forening, eller i mangel af en sådan:

Nørre Djurs Kommunalbestyrelse til rådighed i overensstemmelse med institutionens formål.

Vedtagelse

18.
Foranstående vedtægt er vedtaget af stifterens bestyrelse og af foreningens første bestyrelse på et stiftende møde i Ørum den 16. september 1986 og efter vedtægtsændringer på ny den 27. oktober 1987.

Vi undertegnede bestyrelsesmedlemmer i foreningen erklærer herved,

At opfylde de i vedtægten nævnte habilitetsbetingelser,

At vi er gjort bekendt med vedtægtens indhold, samt

At ville efterleve vedtægtens bestemmelser til opfyldelse af det angivne formål

Således vedtaget

Ørum, den 16. september 1986

og på ny den 27. oktober 1987

og på ny den 29. april 1993 efter vedtægtsændringer